l
Home About Us Services Products Designed Contact Us
 

 
              
           

  About Us        
       
เรามองถึงปัญหาของการอยู่รวมกันของมนุษย์
และธรรมชาติ ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
เราต้องอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
    จริงอยู่มนุษย์สามารถค้นคว้า และประดิษฐ์
วัสดุทดแทนธรรมชาติ แต่สิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น
ก็ไปมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต อื่นๆอีก
  ดังนั้นเราควรหาแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทำลาย
ซึ่งกันและกัน มนุษย์ต้องศึกษา ปลูกต้นไม้
ให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นและใช้อย่างยั่งยืน
   ขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้ประโยชน์จาก
ไม้ ซึ่งให้ความอบอุ่นและสัมผัสได้ใกล้ชิด
กว่าวัสดุทดแทนอื่นๆ

   
 

         
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
( Natural Resource Management )

เราต้องใช้ทรัพยากรและสร้างทดแทน เพื่อให้มี
ใข้อย่างยั่งยืน(Sustainable) ดังนั้นจึงมีองค์กร
ต่างๆมาดำเนินการ ปลูกป่าและจัดการใช้
ประโยขน์ อย่างถูกต้อง
  หน่วยงานของรัฐบาลที่ดำเนินการมาตลอด
คือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( Forest
Industry Organization) กระทรวงเกษตรฯ
ดำเนินการค้นคว้าและปลูกป่าตามท้องที่
ที่มีการทำไม้และป่าเสือมโทรม มากว่า 50 ปี
และจัดการนำไม้ชนิดต่างๆมาใช้ประโชน์
ตามขนาดและอายุของแต่ละชนิดไม้
 
การรักษา ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     

         
 
ในการทำไม้ (Logging)

เราต้องทำการคัดเลือกไม้ที่ได้ขนาดและต้นไม้
ต้นนั้นต้องไม่อยู่ในเขตของป่าที่เป็นแหล่งของ
ต้นนำ้ลำธาร และต้องมีแม่พันธืไม้ไว้เผยแพร่
เมล็ดพันธ์ โดยเฉพาะต้นไม้ที่บริเวณสันเขา จะ
สามารถก่อเกิดการปลิวของเมล็ดพันธ์ได้ไกล
  การตัดไม้ต้องมีการตัดเพื่อขยายระยะให้ไม้
ได้รับแสงสว่างซึ่งเราเรียกว่าไม้ Thinning
ไม้ Thinning เหมาะสำหรับนำไปทำเสารั้ว
หรือ Furniture หรือเสาเข็มไม้ เป็นต้น
   ไม้ที่เป็นส่วนของโครงสร้าง ต้องใช้ไม้
ที่มีอายุมาก เพื่อทนทานต่อ มด มอด ต่างๆ
และมีความแข็งแรง
การทำไม้ที่ถูกต้องตามวิขาการ
 
         
 
ในการแปรรูปไม้ ต้องใช้ผู้ประสพการณ์ เพื่อให้
ได้ไม้มาใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
มิฉะนั้นจะเหลือเศษไม้มาก และใช้ต้นไม้มาก
  เมื่อทำการแปรรูปไม้ ไม้จะมีความชื้นมาก
ดังนั้นต้องมาไล่ความชื้น จนเหลือ ความชื้น
Moisture Content ใกล้เคียงกับบรรยากาศ
หลังจากนั้นต้องนำไม้มา ผึ่งลม เพื่อให้
ความชื้นของไม้กระจายไปเท่าๆกัน
(Wood seasoning)
  ไม้แปรรูป      
         
 
พื้นเป็นส่วนที่เราสัมผัสมากที่สุดในตัวบ้าน
ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญ กับพื้นบ้าน
มิฉะนั้นเมื่อเมื่อเกิดการเสียหายหรือหมดสภาพ
การใช้งานทำให้การเปลี่นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
เพราะต้องทำกานขนย้าย เฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ
ทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย และหาช่างได้ยาก
  ไม้ปาร์เก้เข้าลิ้นเหมาะสำหรับบ้านที่กำลัง
ก่อสร้างและยังไม่ได้เข้าอยู่อาศัย
สามารถปูบนพื้นคอนกรีตขัดมันยึดด้วยกาว
แล้วปล่อยให้แห้ง ทำการขัดและทำสี
ไม่เหมาะสำหรับบ้านที่เข้าอยู่อาศัยแล้ว
เพราะขั้นตอนการปูพื้นทำให้เกิดฝุ่นคลุ้ง
ทำลายอุปกรณืเครื่องใช้ และมีกลิ่นในขั้น
ตอนทำสี รบกวนผู้อยู่อาศัย
  ไม้พื้นปาร์เก้เข้าลิ้น      

 

  
   

 

  พื้นไม้จริงทำสีสำเร็จ
(Pre Finnishing Solid Floor)

ติดตั้งเร็ว ไร้ฝุ่น ไร้กลิ่น ใช้งานได้เลย


เป็นพื้นไม้ที่ ผ่านการอบไล่ความชื้น และ ผ่าน
Wood Seasoning ทำ Click Lock เคลือบหน้า
ผิว เนื้อไม้ด้วย UV-Coating ซึ่งทำให้ผิวไม้แข็ง
  เป็นไม้จริงทั้งแผ่น ตืดตั้งง่าย(Dry System)
ไม่ต้องใช้กาว แก้ปัญหาการปูพื้นแบบเดิม
ไม่มีกลิ่นตกค้างสามารถปูแล้วใช้งานได้เลย

เหมาะการบ้านที่มีคนเข้าอยู่อาศัยแล้วหรือ
Renovation Work

ติดตั้งด้วยระบบ Click Lock
  พื้นไม้จริงทำสีสำเร็จ  

     
   
Home   |   About Us   |   Services   |    Product   |   Reference   |    Contact Us
 
©™Copyright 2011 Blue House Co,Ltd. All Rights Reserverd.  
Tel : 02-952-2533-4 Fax : 02-952-4150 E-mail : info@bluehouse.co.th, bluehouse@gmail.com